خانه برچسب‌ها Salvia limbata

برچسب: Salvia limbata

مریم گلی گیاه شگفت انگیز

مریم گلی گیاه شگفت انگیز

مریم گلی گیاه شگفت انگیز مریم گلی (Salvia officinalis) ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﻋﯿﺎن(Lamiaceae) اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﺑﯿﺶ از 900 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ...