خانه برچسب‌ها خواص مریم گلی

برچسب: خواص مریم گلی

مریم گلی گیاه شگفت انگیز

مریم گلی گیاه شگفت انگیز

مریم گلی گیاه شگفت انگیز مریم گلی (Salvia officinalis) ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﻋﯿﺎن(Lamiaceae) اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﺑﯿﺶ از 900 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ...