خانه برچسب‌ها آنتروپومتری

برچسب: آنتروپومتری

نقش ابعاد آنتروپومتری بدن انسان در تعیین مزاج طب سنتی ایرانی

نقش ابعاد آنتروپومتری بدن انسان در تعیین مزاج طب سنتی ایرانی

"نقش ابعاد آنتروپومتری بدن انسان در تعیین مزاج طب سنتی ایرانی" توضیح اجمالی: ابعاد بدن از ثابت‌ترین شاخص‌های تعیین مزاج می‌باشد که تقریبا تمام منابع طب...
بررسی پایایی شاخص های تعیین مزاج و تعییین روایی ملمس و هیئت بنیه اعضا

بررسی پایایی شاخص های تعیین مزاج و تعییین روایی ملمس و...

چکیده مقدمه و هدف: مفهوم مزاج بعنوان یکی از بنیادی ترین مبانی طب سنتی ایران در تشخیص سلامت، بیماری، توصیه‌های حفظ سلامتی و درمان، نقش...