توضیح اجمالی: این مطالعه به ارزیابی علمی گیاهانی که در کتاب قانون ابن سینا جهت درمان خونریزی رحمی توصیه شده‌اند پرداخته است. به این ترتیب که ابتدا نام این گیاهان از کتاب قانون استخراج شده و نام علمی آن‌ها از کتب گیاه شناسی تعیین شد. سپس در منابع الکترونیکی مانند پاب مد و … مطالعاتی که روی تاثیر این گیاهان در کنترل خونریزی رحمی و مکانیسم این اثرات انجام گرفته بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

۱- مهار فرایند التهاب ۲- مهار تولید پروستاگلندین‌ها ۳- اثر آنتی پرولیفراتیو روی سلول‌های گردن رحم ۴- تاثیر استروژنیک

تمامی این گیاهان در محیط آزمایشگاه و در بدن خاصیت ضد التهابی داشتند. کشوث و خرفه اثر استروژنیک دارند. کندر، عدس، علف هفتبند، مصطکی، انار، مهار سنتز پروستاگلندین‌ها را نشان دادند. گیاهان زیادی از جمله کشوث، افتیمون، به، گل صدتومانی، خرفه، ترشک، عنب الثعلب و خارپنبه اثر ضد رشد سلول‌های رده سرطان گردن رحم را نشان دادند.

Writers: Masumeh Mobli, Marzieh Qaraaty, Gholamreza Amin, Ismaeil Haririan, Mannan Hajimahmoodi, Roja Rahimi

Keywords: Abnormal uterine bleeding, Avicenna, Medicinal plants, Prostaglandin, Estrogenic, Antiproliferative, Anti-inflammatory

جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید