عنوان: بررسی توافق متخصصین طب ایرانی در تعیین مزاج

توضیح اجمالی:
تعیین مزاج یکی از ضروری ترین امور مرتبط با فعالیت های پژوهشی و بالینی طب ایرانی می باشد. منابع مکتوب طب ایرانی شاخص های فراوانی را در قالب اجناس ده گانه تعیین مزاج ارایه نموده اند ولی جهت استاندارد سازی وضعیت تشخیصی این شاخص ها نیاز به توافق قابل قبول بین متخصصین طب ایرانی بعنوان استاندارد طلایی تشخیص می باشد. مطالعه حاضر به بررسی وضعیت توافق متخصصین طب ایرانی در تعیین مزاج افراد پرداخته است. سه متخصص طب ایرانی: دکتر مرتضی مجاهدی، دکتر سید علی مظفر پور و دکتر روشنک ثاقبی مزاج ۱۵۰ داوطلب را با مصاحبه و معاینه از نظر گرمی سردی و تری خشکی بررسی نمودند و میزان توافق بین تشخیص های ایشان با محاسبه ضریب همبستگی درون خوشه، کاپا و اسپیرمن بررسی شد. براساس آنالیز های آماری انجام شده توافق قابل قبولی بین متخصصین طب ایرانی شرکت کننده در مطالعه جهت پژوهش های مرتبط با تعیین مزاج وجود دارد. با توجه به اینکه در این مطالعه وضعیت توافق متخصصین طب ایرانی در هر کدام از شاخص های ده گانه تعیین مزاج مشخص نشده است توصیه گردیده که توافق مذکور در مطالعات آینده مورد بررسی قرار گیرد. جزئیات بیشتر را در متن مقاله مطالعه فرمایید.
 

 Abstract:

Although Mizaj (temperament) as a basic concept is introduced by ten criteria in Persian Medicine (PM), methods of assessment and priorities of these criteria are unclear. Having expert teams with an acceptable consensus in clinical diagnosis is one of the basic requirements to design and standardize Mizaj diagnostic scales. In this cross-sectional study, three PM specialists assessed the Mizaj of 150 healthy volunteers. At the first step of this study, each participant was separately visited by raters to determine warmness-coldness and wetness-dryness. To assess the agreement between experts, Intraclass Correlation Coefficient (ICC), weighted kappa (wk) and Spearman correlation Coefficient (r) were calculated. At the second step in an expert panel discussion, agreed criteria in 10 criteria of Mizaj identification were extracted. ICC between expert was 0.62 (CI: 0.53-0.73) in warmness-coldness and 0.64 (CI: 0.56-0.72) in wetness-dryness. Wk and r between every two experts were in the range of 0.41-0.60 and 0.58-0.67, in warmness-coldness and in the range of 0.49-0.61 and 0.58-0.69 in dryness-wetness, respectively. In determining warmness-cold­ness of Mizaj, psychic function, impressibility speed, muscle and fat mass, physical functions and touch condition were mostly used. In addition, muscle and fat mass, touch and sleep condition were mostly used in regard with dryness-wetness aspect of Mizaj. The agreements between three experts seem acceptable. It can be concluded that the weights of 10 criteria for Mizaj assessment in PM are not equal. The aims of the future studies in this field can be weighing these criteria.

Keywords: Traditional Medicine, Reliability, Iranian medicine, Temperament

Writers: Seyyed Ali Mozaffarpur, Roshanak Saghebi, Soraya Khafri, Morteza Mojahedi

***

download article:

۲۰۱۷_no_TRADITIONAL_AND_INTEGRATIVE

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید