توجه و شناخت مزاج ها تنها معطوف به شناخت مزاج افراد نیست و بر اساس اصول طب ایرانی، علاوه بر مزاج فردی ، هر یک از اعضای بدن، فصول، سنین و مکان ها نیز دارای مزاج خاصی هستند که شناخت همه این موارد به بهتر زندگی کردن فرد و تطابق بهتر با محیط و شرایط زندگی می انجامد.

مزاج هر منطقه چیست؟

مکان ها نیز دارای مزاج خاصی هستند .

  • مناطق کویری دارای مزاج گرم و خشک
  • مناطق کوهستانی دارای مزاج سرد و خشک
  • مناطق نزدیک به دریا در سواحل جنوبی ایران دارای مزاج گرم و تر
  • مناطق نزدیک به دریا یعنی سواحل شمالی ایران دارای مزاج سرد و تر هستند.

۱: مزاج گرم و تر

مناطق نزدیک به دریا در سواحل جنوبی ایران دارای مزاج گرم و تر است.

چه کسانی در مناطق با مزاج گرم و تر دچار مشکلات جسمی بیشتری می شوند؟

در کسانی که دارای مزاج سرشتی گرم و تر هستند به هنگام مسافرت به سواحل جنوبی ایران گرمی و تری مزاج مکان نیز اضافه شده و ممکن است بیشتر از دیگران دچار بثورات و جوش های پوستی شوند.

چه افرادی در مکان های با مزاج گرم و تر لذت می برند؟

افراد سالمی که دارای مزاج سرشتی سرد و خشک هستند به هنگام مسافرت به سواحل جنوبی ایران بهترین حالت خود را دارند زیرا سردی و خشکی مزاج سرشتی با گرمی و تری مزاج مکان در کنار هم مزاج فرد سالم را به اعتدال نزدیک‌تر می‌کند.

۲: مزاج گرم و خشک

مناطق کویری دارای ویژگی گرمی و خشکی می باشد.

چه کسانی در مناطق با مزاج گرم و خشک دچار مشکلات جسمی بیشتری می شوند؟

در کسانی که دارای مزاج سرشتی گرم و خشک هستند به هنگام مسافرت به مناطق کویری گرمی و خشکی مزاج ممکان نیز اضافه شده و ممکن است بیشتر از دیگران دچار بیماری‌هایی مانند جوش و خارش پوست می‌شوند.

چه افرادی در مکان های با مزاج گرم و خشک لذت می برند؟

افراد سالمی که دارای مزاج سرشتی سرد و تر هستند به هنگام مسافرت به مناطق کویری بهترین حالت خود را دارند زیرا سردی و تری مزاج سرشتی در کنار گرمی و خشکی مزاج مکان مزاج فرد سالم را به اعتدال نزدیک تر می کند.

۳: مزاج سرد و خشک

مناطق کوهستانی دارای مزاج سرد و خشک است.

چه کسانی در مناطق با مزاج سرد و خشک دچار مشکلات جسمی بیشتری می شوند؟

در کسانی که دارای مزاج سرشتی سرد و خشک هستند به هنگام مسافرت به مناطق کوهستانی سردی و خشکی مزاج مکان نیز اضافه شده و ممکن است بیشتر از دیگران دچار بیماری‌هایی مانند وسواس و افسردگی شود.

چه افرادی در مکان های با مزاج سرد و خشک لذت می برند؟

افراد سالمی که دارای مزاج سرشتی گرم و تر هستند هنگام مسافرت به مناطق کوهستانی بهترین حالت خود را دارد زیرا گرمی و تعریف مزاج سرشتی با سردی و خشکی مزاج مکان در کنار هم مزاج فرد سالم را به اعتدال نزدیک‌تر می‌کند.

۴: مزاج سرد و تر

مناطق نزدیک به دریا یعنی سواحل شمالی ایران دارای مزاج سرد و تر هستند.

چه کسانی در مناطق با مزاج سرد و تر دچار مشکلات جسمی بیشتری می شوند؟

در کسانی که دارای مزاج سرشتی سرد و تر هستند به هنگام مسافرت به سواحل شمالی ایران سردی و تری مزاج مکان نیز اضافه شده و ممکن است بیشتر از دیگران دچار بیماری‌هایی مانند دردهای مفصلی شود.

چه افرادی در مکان های با مزاج سرد و خشک لذت می برند؟

افراد سالمی که دارای مزاج سرشتی گرم و خشک هستند به هنگام مسافرت به مناطق شمالی ایران بهترین حالت خود را دارد زیرا گرمی و خشکی مزاج سرشتی با سردی و تری مزاج مکان در کنار هم مزاج فرد سالم را به اعتدال نزدیک‌تر می‌کند.

****

منبع: برگرفته از کتاب «آشنایی با مبانی طب ایرانی و اصول سالم زیستن» نویسندگان: «دکترمریم مقیمی، دکتر فرشته فقیهی، دکتر ناهید جعفری، دکتر هستی ثنایی، زیر نظر دکتر محمود خدادوست»

تهیه و تنظیم: فهیمه آرون

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید