مزاج اعضاء

 
مزاج خاص انسان یعنی مزاج جبلی انسان، مزاج معتدل است.
از بین اعضای بدن انسان، معتدل ترین عضو، پوست است و آن هم پوست کف دست
دلیل آفرینش پوست با مزاج معتدل اینست که پوست به عنوان غشا و محافظی برای سایر اعضا در برابر سرما و گرما قرار داده شده است و نیز به عنوان محافظ اعضای داخلی از فصول گرم یا سرد یا گرمای مقطع یا موکل در نظر گرفته شده است.
بنابراین پوست معتدل افریده شده است تا اگر از این موارد گفته شده چیزی به پوست وارد شد ضرری متوجه پوست نشود و سریع به حالت اعتدالش برگردد.
گاهی می شود که عضو معتدل در مواجهه با گرما و حرارت، حرارتش افزوده نمی شود همانطور که عضو حار در برابر گرما، حرارتش بیشتر نمیشود.
همچنین رجوع عضو معتدل به حالت اعتدال اولیه اش، سریعتر از رجوع عضو حاربه حالت اولیه اش پس از مواجهه با یک سو مزاج بارد است، در مورد عضو بارد هم قضیه همینطور است درزمان مواجهه با سو مزاج حار ، چون این هر دو مزاج گرم و سرد از دو جهت مخالف، از هم دور هستند.
مزاج معتدل به هر یک از مزاج های چهار گانه گرمی، سردی، خشکی و تری نزدیک است، لذا زمانی که از حالت اعتدالش خارج می شود، برگشتش به حالت طبیعی سریعتر است. و این به خاطر خون جید معتدلی است که طبیعت به سمت ان عضو معتدل سرازیرمی کند.
پوست کف دست بنا به دو هدف معتدل افریده شده است، یکی لمس و دیگری امساک و نگهداری اشیا.

***

“کامل الصناعه”
علی بن عباس اهوازی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید