مریم گلی گیاه شگفت انگیز

مریم گلی (Salvia officinalis) ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﻋﯿﺎن(Lamiaceae) اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﺑﯿﺶ از ۹۰۰ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از دﻧﯿﺎ، ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞhypoleuca Salvia S.sahendica, S.urmiensis, و S.persepolitana ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ Salvia officinalis اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﮔﯿـﺎه ﺣـﺎوي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋـﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿـﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘـﻠﻒ، ﺗﺎﻧﻦﻫﺎ و ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦﻫﺎ، ديﺗﺮﭘﻦﻫﺎ، ﺳﺮﮐﻮﯾﯽﺗﺮﭘﻦﻫﺎ Sesquiterpenoids و ﺗﺘﺮاﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از اﺛﺮات ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ ﺗﺮﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿـﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑﻪ اﺛـﺮات ﺿـﺪدردی، ﺿﺪاﻟﺘﻬـﺎﺑﯽ، ﮐـﺎﻫﺶدﻫﻨﺪه ﻓﺸﺎرﺧـﻮن، آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿـﺪاﻧﺘﯽ، ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺧﻮاص ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺑﺎرز ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎی مریم گلی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎي داروﺋﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي را ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، آﺳﻢ، اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت روده ای و ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﺋﯿﻦ و ﻏﯿﺮه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﻀﯽ از دی و ﺗﺮیﺗﺮﭘﻦﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﻮذ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ. ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎرهﻫﺎي آﺑﯽ و اﻟﮑﻠﯽ ﮔﻞﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ Salvia officinalis مریم گلی در دوز ۱۰۰۰mg/kg  ﺣﺪآﺳﺘﺎﻧﻪ درد و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮش در ﺳﻨﺪروم ﻗﻄﻊ ﻣﺮﻓﯿﻦ در ﻣﻮش ﺳﻮري را در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ۳۰ دﻗﯿﻘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻫﺶ داده است.

 

*********

*********

 

خواص گیاه مریم گلی

۱-اثر خواب آور و آرام بخش

۲-اثرات ضد درد و ضد التهاب

۳-تقویت حافظه

۴-اثرات ضد تشنجی

۵-اثرات نوروپروتکتیو

۶-اثرات مهاری بر آنزیم مونوآمینواکسیداز  (MAO) و ضدپارکینسون

۷-اثر بر سندروم قطع مرفین

۸-اثرات ضد میکروبی

 

منابع:

مقاله Salvia officinalis: Botanical, Chemical, Pharmacological and Therapeutic Effecte

کلیپ تصویری گیاه شگفت انگیز مریمگلی دکتر مرتضی مجاهدی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید