چکیده:
سابقه و هدف: در پزشكي ایراني مجموع خصوصیات فیزیكي، فیزیولوژیكي و رواني اختصاصي افراد تحت عنوان مزاج عام و نشانه‌های اختصاصي اعضا تحت عنوان مزاج عضو شناخته مي‌شود. انواع مزاجها شامل ۹ گروه بوده و هر فرد به تناسب غلبه کیفیت خاص در یكي از این گروه‌ها جای مي‌گیرد. تعیین مزاج عام و اعضای مهم بدن مانند مغز، کبد و قلب جهت تنظیم دستورات بهداشتي درماني هر فرد ضروری است. هدف از این مطالعه بررسي و جمع بندی دیدگاه‌های منابع مكتوب پزشكي ایراني در مورد نشانه‌های تشخیصي مزاج دماغ مي‌باشد.
مواد و روش‌ها: جهت انجام این مطالعه مروری با استفاده از کلید واژه‌های مزاج، دماغ، Mizaj, Temperament, Brain، در پایگاه‌های علمی معتبر از جمله PubMedScopus، SienceDirect و Magiran و همچنین کتب مرجع پزشكي ایراني، مطالب مربوط به مزاج دماغ مورد بررسي و جمع بندی قرار گرفت.
یافته ها: از ۱۸۱ مقاله یافت شده ۱۷۰ مقاله مربوط به دیدگاه‌های روانشناسي در مورد تیپ های شخصیتي بود و تعداد اندکي به مزاج مد نظر پزشكي ایراني پرداخته بودند. مقاله‌ای که مستقلاً به شاخص‌های مزاج دماغ پرداخته باشد یافت نشد. در کتب مورد مطالعه نشانه‌های مختلفي جهت تعیین مزاج دماغ ذکر شده ولي به نحوه بررسي دقیق و وزن آنها در تعیین مزاج اشاره نشده بود. وضعیت ملمس و موی سر، وضعیت خواب و بیداری، میزان ترشحات بیني و عملكردهای رواني وجه مشترک شاخص‌های مد نظر منابع مختلف بودند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش انجام مطالعات بالیني جهت تعیین میزان و شدت ارتباط نشانه‌های تشخیصي مزاج دماغ با مزاج تعیین شده توسط متخصصین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پزشكي ایراني پیشنهاد ميگردد.
کلیدواژه ها: طب سنتي ایران، مزاج دماغ، سوءمزاج.
نویسندگان: حسین سلمان نژاد (MD)، مرتضی مجاهدی (MD,PhD)، سیدعلی مظفرپور (MD,PhD)، روشنک ثاقبی (MD,PhD).

***

جهت دانلود متن کامل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید: 
مروری بر شاخص های تعیین مزاج دماغ در پزشکی ایرانی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید