طب سنتی در نقشه جامع علمی سلامت کشور تا افق ۱۴۰۴-مصوب سال ۸۶

 
نقشه جامع علمي كشور: مجموعه اي جامع، هماهنگ و پويا از اهداف، سياست ها و الزامات برنامه ريزي تحول راهبردي علم،فناوري و نوآوري مبتني بر ارز شهاي اسلامي – ايراني با نگاهي بلندمدت به آينده براي دس تيابي به اهداف چشم انداز كشور (مصوبه شوراي تخصصي نقشه جامع علمي كشور)
حوزه سلامت: مجموعه كنشگران و فعاليت هايي است كه با هدف اوليه ارتقاي سلامت عمل مي كنند. به اين ترتيب حوزه سلامت متشكل از بخش دولتي و غيردولتي مي باشد و در درون دولت نيز منحصر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نمي گردد.
فناوري: حاصل تركيب موزون مهار تها، دانش ها و اطلاعات، سخت افزارها و مديريت مربوط به تهيه و توليد كالا و عرضه خدمات كه مي تواند به صورت فناوري نرم يا سخت باشد. از مثال هاي فناوري نرم مي توان به روش هاي مديريت و دستورالعمل ها نام برد. ابزار نيز نمونه فناوري سخت مي باشد. توجه شود كه در اين متن مراد از فناوري، تنها دستگاه هاي با دانش پيشرفته نمي باشد بلكه به اختصار فناوري به مفهوم دانش و روش حل مساله است. در سطح ملي فناوري مجموع هاي از توان ها براي توليد محصول يا خدمات عنوانمي شود.
فناوري سلامت: همه مداخلات در نظام سلامت؛ همه مداخلات در سازماندهي، دسترسي، نظام پرداخت و همه ابزارهايي كه براي ارتقاي سلامت در داخل و بيرون از بخش مورد استفاده قرار مي گيرند را شامل مي شود. به عنوان مثال در بيماري هاي قلبي و عروقي در حيطه پيشگيري مداخلاتي همانند آموزش تغيير شيوه زندگي، در حيطه داوريي مصرف داروهايي مانند آسپيرين و كاهش دهنده هاي چربي خون، در حيطه تجيهزات استفاده از استنت، در حيطه نيروي انساني نحوه استفاده از نيروي انساني از بهورز تا فوق تخصص، نحوه نظام پرداخت به ارايه كنندگان خدمت، نحوه حمايت هاي بيمه اي از مداخلات، روش هاي جراحي، حتي توسعه ورزش و افزايش ماليات  بر سيگار در بخش بيروني را شامل مي شود.
 

دانلود

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید