” رابطه مقدار خون خارج شده طی حجامت با شرایط فردی بیمار و زمان انجام آن “

چکیده:
اهداف: حجامت یک روش درمانی است که در روایات و منابع معتبر طب سنتی ایران، بر انجام آن در ایام خاصی توصیه شده است. هدف این مطالعه، تعیین رابطه مقدار خون خارج شده طی حجامت با شرایط فردی بیماران و زمان انجام آن بود.
ابزار و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی – مقطعی در بهار سال ١٣٩٥، تعداد ٣٩١ مرد مراجعه کننده به یک مرکز حجامت در شهرستان ساوه به روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شده و حجامت در موضع بین دو کتف برای آن‌ها انجام شد. ابزار پژوهش، پرسش نامه‌ای مشتمل بر مشخصات فردی، تاریخ مراجعه به تفکیک روز و ماه و سال شمسی و قمری، سن، قد، وزن و مقدار خون خارج شده طی و توسط آزمون‌های حجامت بر حسب گرم بود. داده‌ها به کمک نرم افزار spss 16 و توسط آزمون‌های آماری مجذور کای، T زوجی و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین‌های سن، وزن و نمایه توده بدنی با میانگین خون خارج شده طی حجامت رابطه معنی دار داشتند. بین روزهای مختلف هفته و نیز بین روزهای ماه قمری از نظر مقدار خون خارج شده اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد، اما مقدار خون خارج شده در افراد با سابقه قبلی حجامت نسبت به افراد بدون سابقه بیشتر بود. همچنین در افراد مبتلا به بیماری فشار خون نسبت به سایر گروه‌های درمانی، مقدار خون بیشتری خارج شد.
نتیجه‌گیری: ویژگی‌های فردی مانند سن، وزن، نمایه توده بدنی، علت مراجعه و سابقه حجامت قبلی بر مقدار خون خارج شده طی حجامت تاثیرگذار هستند، اما زمان انجام حجامت (روز و ماه) بر مقدار خون خارج شده تاثیری ندارد.
کلید واژه‌ها: حجامت، مقدار خون خارج شده، زمان حجامت، طب سنتی
نویسندگان: سید‌مجید غضنفری، مهدی یوسفی، زهره فیض‌آبادی، آزاده ساکی، علی تقی‌پور، عبداله سعیدی‌نیک و محمدرضا مهری

***

تشخیص مزاج به صورت کاملاً علمی »»» پرسشنامه تشخیص مزاج دکتر مجاهدی  

 
رابطه مقدار خون خارج شده طی حجامت با شرایط فردی بیمار و زمان انجام آن
برای دانلود متن کامل مقاله کلیک کنید
 
 
 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید