چنانچه كه در قرابادين كبير آمده است علم به قوانين تركيب و شناخت دارو ها، اجل علوم و اشرف صنايع اين فن است اما امروزه اغلب به قواعد تخصصي داروسازي سنتي كمتر توجه شده و اغلب طبق فيتوتراپي مرسوم براي تحليل فرآورده سنتي عمل شده است؛ البته تلاش های ارزشمندی در سالهاي اخير صورت گرفته از جمله رويكرد مفيدي كه مكانيسم هاي چند جزئي (مولتی كامپوننت – مولتی تارگت ) دارو هاي سنتي در سطح مولكولي و سيستمي بررسي مي كند و بحث شباهت ساختاري بين تركيبات دارو هاي سنتي با متابوليت هاي بدن كه به تعالي دارودرماني مرسوم و كاهش سميت هاي دارويي مي انجامد.

****

****

در واقع هدف اصلي سيستم هاي درماني شرقي (اعم از طب سنتي ايراني و چيني و..)، بازيابي و حفظ انرژي و تعادل كلي بدن انسان است كه در مفاهيم پايه اي با سيستم پزشكي جزءنگر تفاوت دارد. با نظر به اينكه پزشك ي مرسوم براي بررسي طب سنتي به رويكرد پلي فارماكولوژ ي متمايل شده است، لذا براي بررسي مكانيسم ها ي چند جزئ ي (مولتي كامپوننت- مولتي تارگت ) داروها ي سن تي در سطح مولكولي و سيستمي، بعنوان ابزار خوبي مورد توجه قرار گرفته.( شده است ( ۶ اما در كنار اين رويكردها ، شايسته است از ديدگاه تخصصي سنتي نيز توان تحليل و ارزيابي فرمولاس يونها ايجاد شود تا اين سيستم درما ني به اثربخش ي بهينه نزديك شود . داروهاي تركيبي در گذشته بر اساس قواعد خاص ي تهيه مي شده و به فراوان ي در روند درمان مورد استفاده قرار مي گرفته است؛ اگر با زبان طب سنتي آشنايي حاصل شود، مي توان قواعد دارو سازي سنتي را مورد بررسي قرار داد و از آن جهت تعالي بخشي به فيتوتراپي مرسوم ايده گرفت.

 

منابع:

فیلم: استاد مرحوم دکتر اصفهانی

متن: مقاله «مقايسه قواعد ساخت داروهاي تركيبي در داروسازي سنتي ايراني و چيني»

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید