چکیده:

مقدمه: گلوكوم يکی از مهمترين علل قابل پیشگیري نابینايی است كه علت آن هنوز ناشناخته است و شايعترين نوع آن گلوكوم زاويه باز می‌باشد كه سبب كاهب بینايی دو طرفه و  پیشرونده و  بی سر و صدا می‌شود. استفاده از داروهاي گیاهی در طب سنتی از دير باز رواج داشته و به دلیل كم هزينه بودن، عوارض جانبی كمتر از داروهاي شیمیايی و در دسترس بودن و اثر بخشی آنها، از روش‌هاي رايج درمان بیماري‌ها در گذشته بوده است. در كتب طب سنتی در درمان افزايش رطوبت بیضیه و وجود سدّه در خروج اين رطوبت كه باعث كاهش ديد و حتی كوري می‌گردد، تدابیري ذكر شده است. يکی از داروهاي موثردر طب سنتی كه در رفع سدّه و كاهش رطوبت بیضیه كاربرد دارد استفاده از داروي حب شبیار می‌باشد كه به عنوان گشاينده سدّه‌هايی است كه ناشی از بلغم بوده و فضول غلیظه را از سر و معده پاك می‌سازد. لذا اين مطالعه با هدف تعیین اثر درمانی حب شبیار در درمان گلوكوم زاويه باز بر روي بیماران مبتلا انجام گرفت.
روش: اين مطالعه به صورت يک كارآزمايی بالینی كنترل شده تصادفی دو سوكور بر روي ۵۰ بیمار مبتلا به گلوكوم زاويه باز با فشارداخل چشمی بین ۲۶ – ۱۱  میلی‌متر جیوه كه به صورت تصادفی به دو گروه ۲۰ نفري (مداخله و كنترل)  تقسیم شدند، انجام شد. گروه مداخله درمان متداول  )قطره تیمولول هر ۱۲ ساعت) و ۵۰۰ میلی‌گرم كپسول شبیار را به صورت يکبار در روز طی هر شب به مدت دو ماه دريافت كردند و به گروه كنترل نیز قطره تیمولول و ۵۰۰ میلی گرم كپسول پلاسبو هر شب به مدت دو ماه داده شد. فشار داخل چشم هر دو گروه مورد مطالعه قبل از مداخله و يک و دو ماه بعد از مداخله با تونومتر گلدمن مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: میانگین فشار داخل چشم راست در گروه مداخله، يک ماه بعد از مداخله (p-0/002) با زمان قبل از مداخله و همچنین يک ماه بعد از مداخله با زمان قبل از مداخله (p<0/001) و یک ماه بعد از مداخله (p-0/008) به صورت معنادار کاهش پیدا کرده است. این تفاوت در گروه كنترل در سه زمان قبل، يکماه و دو ماه بعد از مداخله معنادار نبود. همچنین میانگین فشار چشم چپ در گروه مداخله، دو ماه بعد از مداخله (p-0/004) با زمان قبل از مداخله به صورت معنادار كاهش پیدا كرده است. اين تفاوت در گروه كنترل در سه زمان قبل، يک ماه و دو ماه بعد از مداخله معنادار نبود.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می‌دهد مصرف روزانه ۵۰۰ میلی‌گرم کپسول شبیار به همراه قطره تیمولول به مدت ۸ هفته می‌تواند بر روی کاهش فشار داخل چشم در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز نسبت به مصرف به تنهایی تیمولول موثر باشد. برای تایید این یافته‌ها، مطالعات کنترل شده دیگری نیز باید انجام شود.
کلید واژه‌ها: طب سنتی ایران، گلوکوم زاویه باز، آب سیاه، حب شبیار، تیمولول

نویسنده: ابراهیم خلیل بنی حبیب

جهت دانلود متن کامل پایان نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

بنی حبیب-حب شبیار بر گلوکوم زاویه باز
 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید