اصطلاح طب مکمل این روزها در بسیاری از مقالات و صحبت ها به کار می رود. شاید این سوال برای بسیاری از افراد ایجاد شود که طب مکمل چیست؟ چه تفاوت یا شباهتی با طب سنتی دارد؟ و یا اینکه آیا طب مکمل همان طب سنتی است یا نه؟ در ادامه به بررسی مفهوم طب مکمل، جایگاه و ویژگی ها و انواع آن میپردازیم.

اصطلاح طب مکمل به چه معناست؟

اصطلاح طب مكمل و جايگزين به روش هايي اطلاق مي شود كه شـيوه و اثـر بخشـي آنها از طب سـنتي و يـا درمـان بيوشـيميايي مرسـوم متفـاوت است.

گستره استفاده از طب مکمل چگونه است؟

اسـتفاده از درمانهاي مكمل و جـايگزين در سـالهاي اخير در آمريكا رو به گسترش است. در سایر کشور ها نیز پرستاران به صـورت گسـترده و روزافـزون از درمـان هـاي مكمل در كارهاي خود استفاده ميكننـد.

چرا امروزه گرایش افراد جامعه به روش های درمان طب مکمل بیشتر شده است؟

امروزه در اذهـان عمـومي علاقـه بـه روشهـاي مكمـل درمان بوجود آمده است. محققـان دلايـل افـزايش رويكـرد بـه طـب مكمـل و جـايگزين را موارد زیر می دانند:

  • نارضـايتي مـردم ازسيستم هاي مراقبتي
  • عوارض جانبي و مضـرات كمتـر روش هـايغير دارويي و مكمل . که این روش های درمانی به تنهايي يـا همـراه بـا سـاير روش هـاي ديگـر درمان شیمیایی قابـلاستفاده هستند.

میزان گرایش افراد به درمان های مکمل چگونه است؟

تخمين زده مي شود كه يك نفر از هـر سـه نفـر در برهه اي از زمان از طب مكمل براي ناخوشي معمـول خـود نظيــر كمــر درد، ســردرد، اضــطراب و افســردگي اســتفاده ميكند.

نتايج يك مطالعه نشان داد كه ۱۰درصد بزرگسالان در انگليس و ولز در طي يك سال قبل به نزد درمـانگران طـب مكمل رفته اند و ۴۰ درصد آنـان در طـول عمـر خـود از طـب مكمل و جايگزين استفاده كرده اند.

اقدامات طب مکمل چه حیطه ی درمانی را در بر می گیرد؟

 اقدامات طب مكمل و جايگزين به هر نوع سيستم، اقدام يا فرآورده طبي گفته مي شود كه به عنوان بخشي از مراقبت طبـي متداول نباشند.

اصطلاح طب مکمل چه زمانی به کار می رود؟

اصطلاح مكمل زماني به كار مـي رود كـه اقـدام درماني همراه با طب متداول به كار رود در حالي كه جـايگزين زماني به كار مي رود كه اقدام درماني با درمان متداول جايگزين ميشود.

چه درمانی هایی زیرمجموعه طب مکمل قرار دارند؟

 برخي از انواع درمانها و اقـداماتي كـه بـه عنـوان جــايگزين در نظــر گرفتــه مــي شــوند شــامل:

  • طــب گيــاهي
  • هومئوپاتي
  • ماساژ درماني
  • انرژي درماني
  • طب فشـاري و طـب سوزني
  • موزيك درماني
  • رايحه درماني

 

****

 

منبع: برگرفته از مقدمه مقاله «ﺭﺍﻳﺤﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻃﺐ ﻣﺪﺭﻥ» نویسندگان: ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﻴﺪﺭﻱ، ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﻃﻖ، ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺒﺎﺩﻱ

تهیه و تنظیم: فهیمه آرون

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید